RIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših v Ribnici, d.o.o.
Krošnjarska pot 2
1310 Ribnica

Tel: 08/200 97 00,
Faks: 01/8350 900,
e-mail:Sprejem v dom

Starost je kot obrabljena obleka. Vendar: če je čista, zakrpana, zlikana in jo nosi človek, ki ljubi življenje, se z njo lahko ponosno razkazuje.

Za sprejem v Dom lahko zaprosijo državljani RS, ki imajo prebivališče na območju RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v RS in so stari 65 let in več.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ob prijavi za sejem je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od mesca dni,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • fotokopijo zadnjega odrezka od pokojninskih ali drugih prejemkov,
 • Izjavo o solidarni odgovornosti za plačilo stroškov oskrbe,
 • obrazec – način plačila (obrazec vam socialna služba posreduje po e-pošti ali na vašo željo po navadni pošti).

Ob sprejemu se predloži še:
 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem,
 • zdravstveni karton,
 • osebno izkaznico.

Dom bo vsakega prosilca na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil v čakalno listo po datumu prejema prošnje.


Pri sprejemu v Dom se upoštevajo naslednji kriteriji:
 • vrstni red po prispetju prošnje oziroma dolžini čakalne dobe,
 • bližina stalnega bivališča uporabnika,
 • zdravstveno stanje uporabnika,
 • socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema,
 • drugi razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Ob sprejemu bo Dom s stanovalcem ali skrbnikom sklenil dogovor obsegu, trajanju in plačevanju storitev. Informacije o sprejemu v Dom vam posreduje socialna delavka Doma vsak delavnik od 8. do 14. ure.

Socialna delavka : Maja Grum

Telefonska št.: 08 /200 97 05CENIKI:
 • Cenik oskrbe >>
 • Cenik dodatne oskrbe >>


  OBRAZCI:
 • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo >>
 • Zdravniško spričevalo za sprejem v Dom >>
 • Izjava solidarna odgovornost >>
 • Pooblastilo za zastopanje >>
 • Pooblastilo za trajnik SDD >>
 • Vloga za prejemanje e-Računov >>


  S klikom na povezave si lahko obrazce prenesete, na voljo pa so tudi v recepciji Doma.


  SPREJEM NA ODDELEK

  Vselitve v Dom so od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro. Čas in datum vselitve se določi na podlagi dogovora med socialno delavko in bodočim stanovalcem (oziroma stanovalko v nadaljevanju stanovalec) oziroma svojci.

  Socialni delavec ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo. Pouči ga o razporedu prostorov v zavodu, seznani ga z osebjem in sostanovalcem. Seznani ga z osnovnimi določili Hišnega reda. Ob tem stanovalcu izroči Hišni red in cenik storitev.

  Stanovalec ob vselitvi socialnemu delavcu pokaže veljaven osebni dokument, izroči zdravstveno kartico in zdravstveni karton ter posreduje druge podatke potrebne za izpolnitev osebnega kartona stanovalcev.

  Ob sprejemu v Dom se zabeležijo prehrambne navade in želje posameznika, popišejo se vsi osebni predmeti in oblačila, ki se jih spravi v osebno garderobo oziroma sobo. Vsa osebna garderoba se pere v domski pralnici, zato označimo oblačila z imenom in priimkom.

  Na oddelek stanovalca sprejme ambulantna sestra, ki nastavi individualni karton. Po opravljenem sprejemu se stanovalca pospremi v njegovo sobo.


  V VEDNOST

  Zdravstvena kartica je shranjena v ambulanti, zdravstveni karton pa hrani zdravnik v ambulanti doma. Zdravstveno kartico se izroči stanovalcu oz. spremljevalcu, kadar je stanovalec napoten v zdravstveni zavod. Po vrnitvi iz zdravstvenega zavoda je treba zdravstveno kartico vrniti v ambulanto doma.

  Stanovalec lahko ob sprejemu preda v hrambo gotovino, hranilno knjižico in vrednostne papirje, nakit ter druge stvari večjih vrednosti. Stvari, ki jih preda v hrambo socialnemu delavcu in s tem Domu, se hrani v blagajni. O predaji stvari v hrambo se izda potrdilo. Za stvari, ki jih stanovalec preda v hrambo, odgovarja Dom. Za osebne stvari, denar in predmete, ki niso predani v hrambo, Dom ne odgovarja.

  Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom, ni dovoljeno imeti v sobah.


  Začasen sprejem v dom

  Začasen sprejem v dom je oblika institucionalnega varstva, ki je namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, poškodbe, rehabilitacije po odpustu iz bolnice ali začasne odsotnosti svojcev, le ti potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasen sprejem traja po dogovoru oz. največ 30 dni.

  V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena:
  • Oskrba in nega glede na zdravstveno stanje,
  • Prehrana, primerna zdravstvenemu stanju,
  • Fizioterapevtske storitve,
  • Možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih nudimo ostalim stanovalcem

  Za začasen sprejem je potrebno priložiti enako dokumentacijo, kot pri običajnem sprejemu in sicer:
  • prošnjo za sprejem,
  • zdravniško mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, ki ne sme biti starejše od mesca dni,
  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • fotokopijo zadnjega odrezka od pokojninskih ali drugih prejemkov,
  • Izjavo o doplačilu storitve s strani tretje osebe,
  • Izjavo, v kateri je potrebno navesti čas sprejema.

  O začasnih sprejemih odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Prednost pri sprejemu imajo uporabniki s stalnim bivališčem v UE Ribnica. Pred začasnim sprejemom se morajo svojci oz. uporabniki seznaniti s standardom začasne namestitve.

  Informacije:

  Socialna delavka: Maja Grum,

  Telefonska št. 08/200 97 05 ali

  Začasne namestitve omogočajo starostnikom seznanitev z domskim življenjem in omogočajo svojcem, ki skrbijo za starostnika, dopust oz. začasno razbremenitev.
 • Izdelava spletnih strani - 1A INTERNETIzdelava spletnih strani: